Επεμβάσεις Aλλαγής Φύλου
"Επεμβάσεις Επιβεβαίωσης του Φύλου σε Διαφυλικά 'Ατομα"

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε σε αρχείο PDF τις δημοσιεύσεις που σας ενδιαφέρουν

Ι. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 
Skarentzos K Sr, Papadopulos N, Deftereos SP, Thomaidis S, Kambouri K. Serious Rodent Bites to an 8-Month-Old Infant Due to Child Neglect. Cureus. 2021 Oct 5;13(10):e18493. doi: 10.7759/cureus.18493.
 
Dimonitsas E, Champsas G, Kakagia D, Stavrianos S, Roussos S, Doryforou O, Neamonitou F, Soura E, Kostopoulos E, Christofidou E, Papadopulos O, Thymara I, Papadopulos NA, Stratigos A, Korkolopoulou P. Tracking the risk factors associated with high-risk cSCC: A 10-year, Two-Institution, Greek study. J BUON. 2021 May-Jun;26(3):1148-1158.
 
Meier AC, Papadopulos N. Lebensqualität nach geschlechtsangleichenden Operationen - eine Übersicht [Quality of life after gender reassignment surgery: an overview (Ποιότητα Ζωής μετά απο Χειρουργική Επιβεβαίωσης του Φύλου: μία Ανασκόπηση)]. Handchir Mikrochir Plast Chir. 2021 Dec;53(6):556-563. 
 
Costa AL, Papadopulos N, Porzionato A, Natsis K, Bassetto F, Tiengo C, Giunta R, Soldado F, Bertelli JA, Baeza AR, Battiston B, Titolo P, Tos P, Radtke C, Aszmann O, Moschella F, Cordova A, Toia F, Perrotta RE, Ronchi G, Geuna S, Colonna MR. Studying nerve transfers: Searching for a consensus in nerve axons count. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2021 Oct;74(10):2731-2736. 
 
Papadopulos NA, Liebmann J, Kloeppel M, Henrich G, Machens HG, Staudenmaier R, Niehaus R. Quality of Life after Rhinoplasty: A Prospective Study [Ποιότητας Ζωή μετά απο Ρινοπλαστική - Μια προοπτική Μελέτη]. Facial Plast Surg. 2021 Oct;37(5):639-645.
 
Papadopulos NA, Ehrenberger B, Zavlin D, Lellé JD, Henrich G, Kovacs L, Herschbach P, Machens HG, Schaff J.. Quality of Life and Satisfaction in Trans Men after Phalloplasty in a Retrospective Study [Ποιότητα Ζωής και Ικανοποίηση σε Τρανς Άνδρες μετά απο Φαλλοπλαστική σε μια αναδρομική Μελέτη]. Annals of Plastic Surgery, 2021 Jul 1;87(1):91-97.
 
Colonna MR, Piagkou M, Monticelli A, Tiengo C, Bassetto F, Sonda R, Battiston B, Titolo P, Tos P, Fazio A, Costa A, De Caro R, Porzionato A, Cucinotta F, Anastasopoulos N, Papadopulos NA, Geuna S, Natsis K.. Lumbricals typical and variable neural branching pattern. Microsurgery. 2020  (accepted)

Papadopulos NA, Markou M. A modified temporalis transfer technique for facial paralysis in elderly patients. Injury, 2020 Dec;51 Suppl 4:88-92.

Papadopulos NA, Lellé JD, Zavlin D, Herschbach P, Henrich G, Kovacs L, Ehrenberger B, Machens HG, Schaff J. Psychological Pathologies and Sexual Orientation in Transgender Women Undergoing Gender Confirming Treatment [Ψυχολογικές Παθολογίες και Σεξουαλικός Προσανατολισμός σε Τρανs Γυναίκες που υποβάλλονται σε Επεμβάσεις Επιβεβαίωσης του Φύλου]. Annals of Plastic Surgery, 2020 Mar;84(3):312-316.

Klöppel Μ, Rodriguez Granda S, Papadopulos NA. SMAS-Facelift in Kombination mit der Mikro-Eigenfett-Injektion [SMAS-Facelift in combination with micro-fat-injection] [Ρυτιδοπλαστική SMAS σε συνδυασμό με Μικρο-Έγχυση Αυτόλογου Λίπους]. Ästhetische Dermatoligie & Kosmetologie, 2019;06:26-29

Papadopulos NA, Kolassa MJ, Henrich G, Herschbach P, Kovacs L, Machens HG, Klöppel M. Quality of life following aesthetic liposuction: A prospective outcome study [Ποιότητα Ζωής μετά απο Αισθητική Λιποαναρρόφηση: Μια προοπτική Μελέτη Αποτελεσμάτων]. Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2019 Aug;72(8):1363-1372

Papadopulos NA, Wigand S, Kuntz N, Piringer M, Machens HG, Klüter H, Bieback K, Karagianni M. The Impact of Harvesting Systems and Donor Characteristics on Viability of Nucleated Cells in Adipose Tissue: A First Step Towards a Manufacturing Process [Η επίδραση των Συστημάτων Συγκομιδής και των Χαρακτηριστικών των Δωρητών στη Βιωσιμότητα των Πυρηνικών Κυττάρων στο Λιπώδη Ιστό: Ένα πρώτο Bήμα προς μια Διαδικασία Παραγωγής. J Craniofac Surg. 2019;30:716-720

Papadopulos NA, Michalopoulos N, Karaitianos I, Zografos GK. Αντιμετώπιση  Λεμφοιδήματος μετά απο Μαστεκτομή [Lymphedema Treatment after Mastectomy]. Τα Νέα της ΕΧΕΜ [The News of EXEM], 2019;7:25-30.

Papadopulos NA, Meier AC, Henrich G, Herschbach P, Kovacs L, Machens HG, Klöppel M. Aesthetic abdominoplasty has a positive impact on quality of life prospectively [Η αισθητική κοιλιοπλαστική έχει θετική επίδραση στην ποιότητα ζωής προοπτικά].  Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2019 May;72(5):813-820 

Zavlin D, Wassersug RJ, Chegireddy V, Schaff J, Papadopulos NA. Age-Related Differences for Male-to-Female Transgender Patients Undergoing Gender-Affirming Surgery [Διαφορές σχετιζόμενες με την ηλικία σε απο Άνδρα σε Γυναίκα Διαφυλικούς Ασθενείς που υποβάλλονται σε Επεμβάσεις Eπιβεβαίωσης Φύλου]. Sexual Medicine, 2019;7(1):86-93.

Papadopulos NA, Hodbod M, Henrich G, Kovacs L, Papadopoulos O, Herschbach P, Machens HG. The Effect of Blepharoplasty on Our Patient's Quality of Life, Emotional Stability, and Self-Esteem [Τα Αποτελέσματα της Βλεφαροπλαστικής στη Ποιότητας Ζωή, Συναισθηματική Σταθερότητα και Αυτοεκτίμηση των Ασθενών μας]. J Craniofacial Surgery, 2019;30:377–383. 

Colonna MR, Pino D, Battiston B, d'Alcontres FS, Natsis K, Bassetto F, Papadopulos NA, Tiengo C, Geuna S. Distal nerve transfer from the median nerve lumbrical fibers to the distal ulnar nerve motor branches in the palm: An anatomical cadaveric study. Microsurgery. 2019 Jul;39(5):434-440. 

D. Zavlin, J. Schaff, J.D. Lellé, K.T. Jubbal, P. Herschbach, G. Henrich, B. Ehrenberger, L. Kovacs, H.G. Machens, N.A. Papadopulos. Male-to-Female Sex Reassignment Surgery using the Combined Vaginoplasty Technique: Satisfaction of Transgender Patients with Aesthetic, Functional, and Sexual Outcomes [Επεμβάσεις Eπαναπροσδιορισμού Φύλου απο Άνδρα σε Γυναίκα με τη Συνδυαστική Τεχνική Κολποπλαστικής: Ικανοποίηση των Διεμφυλικών Ασθενών με τα Αισθητικά, Λειτουργικά και Σεξουαλικά αποτελέσματα Αποτελέσματα]. Aesthetic Plastic Surgery, 2018 Feb;42(1):178-187 (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού 2016: 1.320 *)

N.A. Papadopulos and D. Zavlin. Response to: Terminology in Transgender Patient Care [Απάντηση στο: Ορολογία στη Φροντίδα των Διαφυλικών Ασθενών]. Plastic and Reconstructive Surgery, 2018;141(2):318e-319e. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία / Επιστολή-Απάντηση προς τον Διευθυντή Σύνταξης) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού 2016: 3.087 *)

R. Niehaus, D. Kyriakidis, G. Henrich,  L. Kovacs,  O.N. Papadopulos, H.-G. Machens,  P. Herschbach, N.A. Papadopulos. Quality of life - changes after Rhinoplasty [Ποιότητας Ζωή - Αλλαγές μετά απο Ρινοπλαστική]. Facial Plastic Surgery, 2017;33(5):530-536. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού 2016: 0.761 *)

N.A. Papadopulos, D. Zavlin, J.D Lellé, P. Herschbach, G. Henrich,  L. Kovacs,  H.-G. Machens,  J. Schaff. Male-to-Female Sex Reassignment Surgery Using the Combined Technique Leads to Increased Quality of Life in a Prospective Study [Επεμβάσεις Eπαναπροσδιορισμού Φύλου απο Άνδρα σε Γυναίκα με τη Συνδυαστική Τεχνική οδηγούν σε βελτίωση της Ποιότητας Ζωής σε μια Προοπτική Μελέτη]. Plastic and Reconstructive Surgery, 2017;140(2):286-294 (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού 2016: 3.087 *)

N.A. Papadopulos, D. Zavlin, J.D Lellé, P. Herschbach, G. Henrich,  L. Kovacs,  H.-G. Machens,  J. Schaff. Surgical Outcome and Patient Satisfaction after Male-to-Female Sex Reassignment Surgery Using the Combined Vaginoplasty Technique in a Prospective Study [Χειρουργικά Αποτελέσματα και Ικανοποίηση των Ασθενών μετα απο Επεμβάσεις Eπαναπροσδιορισμού Φύλου απο Άνδρα σε Γυναίκα με τη Συνδυαστική Τεχνική Κολποπλαστικής σε μια Προοπτική Μελέτη]. Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2017;70(10): 1483-1492. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού 2016: 1.743 *)

S. Geuna, I. Papalia, G. Ronchi, F. Stagno d’Alcontres, K. Natsis, N..A. Papadopulos, M.R. Colonna. The reasons for end-to-side coaptation: How does lateral axon sprouting work ? [Οι Αιτίες για τη Τελικο-Πλάγια Συρραφή (νεύρων): Πώς λειτουργεί ή Πλάγια Αναγέννηση των Αξόνων;]. Neural Regeneration Research, 2017;12(4):529-533. (Πειραματική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού 2016: 1.769 *)

N.A. Papadopulos, J.D Lellé, D. Zavlin, P. Herschbach, G. Henrich,  L. Kovacs,  Β.  Ehrenberger, A.-K. Kluger, H.-G. Machens,  J. Schaff. Quality of Life and Patient Satisfaction Following Male-to-Female Sex Reassignment Surgery [Ποιότητα Ζωής και Ικανοποίηση των Ασθενών μετα απο Επεμβάσεις Eπαναπροσδιορισμού Φύλου απο Άνδρα σε Γυναίκα]. Journal of Sexual Medicine, 2017;14(5):721-730. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού 2016: 2.844 *)

N.A. Papadopulos, R. Niehaus, E. Keller, G. Henrich, O. Papadopoulos, R. Staudenmaier, L. Kovacs, P. Herschbach, H. Pototschnig, H.-G. Machens. The Psychologic and Psychosocial Impact of Otoplasty on Children and Adults [Οι Ψυχολογικές και Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις της Ωτοπλαστική σε Παιδιά και Ενήλικες]. Journal of Craniofacial Surgery. 2015;26(8):2309-2314. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 0.700 *)

D. Tsamis, I. Flessas, N. Michalopoulos, N.A. Papadopulos, G. Zografos. Breast Restoration after Complicated Silicone Injection [Αποκατάσταση Μαστού μετά απο Επιπλοκές Εγχύσεις Σιλικόνης]. Hellenic Journal of Surgery, 2015;87(3):272-273. (Αναφορά περίπτωσης - Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό μετά από peer-review αξιολόγηση)

N.A. Papadopulos, A. Totis, D. Kiriakidis, M. Mavroudis, G. Henrich, O. Papadopoulos, L. Kovacs, P. Herschbach, H.-G. Machens, E. Biemer. Quality of life, personality changes, self esteem, and emotional stability after breast augmentation [Ποιότητα Ζωής, αλλαγές στην Προσωπικότητα, την Αυτοεκτίμηση, και τη Συναισθηματική Σταθερότητα μετά απο Αυξητική Μαστού]. European Journal of Plastic Surgery, 2014;37(9):479-488 (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό μετά από peer-review αξιολόγηση)

M. Eder, S. Raith, J. Jalali, D. Müller, Y. Harder, M. Dobritz, N.A. Papadopulos, H.G. Machens, L. Kovacs. Three-dimensional prediction of free-flap volume in autologous breast reconstruction by CT angiography imaging [Τρισδιάστατη Πρόβλεψη του Όγκου του Ελεύθερου Κρημνού στην Αυτόλογη Αποκατάσταση του Μαστού με Αγγειογραφία Αξονικής Τομογραφίας]. Int J Comput Assist Radiol Surg, 2014;9(4):541-549. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 1.707 *)

M. Karagianni, U. Kraneburg, H. Klüter, H.-G. Machens, K. Bieback, J.-T. Schantz, N. A. Papadopulos. Autologe Fetttransplantation in der Brustchirurgie - Klinische und Experimentelle Konzepte: vom Lipofilling bis zum Fettgewebe Tissue Engineering [Αυτόλογη μεταμόσχευση λίπους στην χειρουργική του μαστού – Κλινικές και πειραματικές απόψεις: απο τη λιπομεταφορά εως τήν μηχανική του λιπώδες ιστού]. Handchirurgie, Plastische Chirurgie, Mikrochirurgie, 2013;45(2):93-98 (Ανασκόπηση) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 0.544 *)

M. Eder, M. Klöppel, D. Müller, N.A. Papadopulos, H.G. Machens, L. Kovacs. 3-D analysis of breast morphology changes after inverted T-scar and vertical-scar reduction mammaplasty over 12 months [Τρισδιάστατη Ανάλυση των Αλλαγών στη Μορφολογία του Μαστού μετά απο Μειωτική των Μαστών με τη μεθοδο της Ανεστραμμένης Τ- ή της κάθετης Ουλής άνω των 12 μηνών]. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2013;66(6):776-786. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 1.474 *)

Η. Pototschnig, J. Schaff, L. Kovacs, E. Biemer, N.A. Papadopulos. The free osteofasciocutaneous fibula flap: Clinical applications and surgical considerations [Ο Ελεύθερος Οστεοπεριτονιακοδερμικός Κρημνός της Περόνης: Κλινικές Εφαρμογές και Χειρουργικές Εκτιμήσεις].  Injury, 2013;44:366–369. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 2.462 *)

Ν.A. Papadopulos, M. Eder, C. Weigand, L. Kovacs, E. Biemer. 12 years of experience with endoscopic forehead lift: A quantitative and qualitative assessment [12 έτη εμπειρίας με την ενδοσκοπική ρυτιδοπλαστική μετώπου: Μια ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση]. Archives of Facial Plastic Surgery 2012;14(5):336-341 (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 1.463 *)

M. Eder, A. Grabhorn, F. v. Waldenfels, T. Schuster, N. A. Papadopulos, H.-G. Machens, L. Kovacs. Prediction of Breast Resection Weight in Reduction Mammaplasty Based on 3-Dimensional Surface Imaging [Πρόβλεψη του Βάρους της Εκτομής του Μαστού σε Μειωτική Μαστών βασισμένη σε Τρισδιάστατη Απεικόνισης Επιφάνειας]. Surgical Innovation, 2013;20(4):356-364. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 1.338 *)

N.A. Papadopulos, V. Staffler, V. Mirceva, G. Henrich, O. Papadopoulos, L. Kovacs, P. Herschbach, H.-G. Machens, E. Biemer. Does abdominoplasty have positive influence on Quality of life, self-esteem and emotional stability? [Έχει η κοιλιοπλαστική θετική επιρροή στη ποιότητα ζωής, τον αυτοσεβασμό και τη συναισθηματική σταθερότητα;]. Plastic and Reconstructive Surgery, 2012;29:957e-962e. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 3.535 *)

M. Eder M, Brockmann G, Zimmermann A, Papadopoulos MA, Schwenzer-Zimmerer K, Zeilhofer HF, Sader R, Papadopulos NA, Kovacs L. Evaluation of Precision and Accuracy Assessment of Different 3-D Surface Imaging Systems for Biomedical Purposes [Εκτίμηση της Ακρίβειας και Ακριβής Αξιολόγηση διαφόρων Συστημάτων Τρισδιάστατη Απεικόνισης Επιφάνειας για Ιατροβιολογικούς Σκοπούς]. Journal of Digital Imaging. 2013;26(2):163-172. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 1.200 *)

Kovacs L, Eder M, Zimmermann A, Müller D, Schuster T, Papadopulos NA, Biemer E, Klöppel M, Machens HG. Three-Dimensional Evaluation of Breast Augmentation and the Influence of Anatomic and Round Implants on Operative Breast Shape Changes. [Τρισδιάστατη Εκτίμηση Αυξητικής Μαστού και η Επιρροή των Ανατομικών και Στρογγυλών Ενθεμάτων στις Χειρουργικές Αλλαγές Σχήματος του Μαστού]. Aesthetic Plastic Surgery, 2012;36(4):879-887. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 1.264 *)

Ε. Liodaki, Ε. Liodakis, Μ. Dobritz, Ο. Papadopoulos, H.-G. Machens, N.A. Papadopulos. PET scanning in plastic and reconstructive surgery [Σάρωση PET στη Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική]. Journal of Nuclear Medicine, 2012;26:115-122 (Erratum: Ann Nucl Med, 2012;26:379). (Ανασκόπηση) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 5.774 *)

U. Dornseifer, A.M. Fichter, S. Leichtle, A. Wilson, A. Rupp, K. Rodenacker, M. Ninkovic, E. Biemer, H.-G. Machens, K. Matiasek, N. A. Papadopulos. Peripheral Nerve Reconstruction With Collagen Tubes Filled With Denatured Autologous Muscle Tissue in the Rat Model [Επανόρθωση περιφερικών νεύρων με αγωγούς κολλαγόνου γεμάτοι με αυτόλογο μετουσιωμένο μυϊκό ιστό στο μοντέλο του αρουραίο]. Microsurgery, 2011;31:632-641. (Ερευνητική - Πειραματική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 1.605 *)

M. Eder, F. v. Waldenfels, A. Swobodnik, M. Klöppel, A.K. Pape, T. Schuster, S. Raith, E. Kitzler, N.A. Papadopulos, H.G. Machens, L. Kovacs. Objective breast symmetry evaluation using 3-D surface imaging [Αντικειμενική αξιολόγηση της συμμετρίας των μαστών χρησιμοποιώντας τη τρισδιάστατη απεικόνιση επιφάνειας]. The Breast, 2012;21:152-158. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 1.967 *)

L. Kovacs, M. Grob, A. Zimmermann, M. Eder, P. Herschbach, G. Henrich, R. Zimmer, E. Biemer, N.A. Papadopulos. Quality of life after severe hand Injury [Ποιότητα ζωής μετά από σοβαρό τραυματισμό χεριού]. Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2011;64:1495-1502. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 1.494 *)

S. Morath, Ν. Papadopulos, J. Schaff. Operatives Management und Techniken der Mastektomie bei Frau- zu- Mann Transsexuellen [Επεμβατική αντιμετώπιση και τεχνικές μαστεκτομής σε από γυναίκα-σε-άνδρα διεμφυλικά άτομα]. Handchirurgie, Mikrochirurgie, Plastische Chirurgie, 2011;43:232-239. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 0.875 *)

Ν. Papadopulos, J. Schaff. Διευθυντές Σύνταξης (guest co-editors) του ειδικού τεύχους του περιοδικού με τίτλο: "Angleichungsoperationen bei Transsexualismus [Επεμβάσεις αλλαγής φύλου σε διεμφυλικά άτομα]". Handchirurgie, Mikrochirurgie, Plastische Chirurgie, 2011;43:207. (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 0.875 *)

M. Eder, F.V. Waldenfels, M. Sichtermann, T. Schuster, N.A. Papadopulos, H.G. Machens, E. Biemer, L. Kovacs. Three-dimensional evaluation of breast contour and volume changes following subpectoral augmentation mammaplasty over 6 months [Τρισδιάστατη αξιολόγηση των αλλαγών περιγράμματος και όγκου των μαστών μετά από υπομαστιαία αυξητική μαστών πάνω από 6 μήνες]. Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2011;64(9):1152-1160. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 1.494 *)

N.A. Papadopulos, M. Eder, S. Stergioula, H.R. Teymouri, M.C. Mavroudis, P. Herschbach, G. Henrich, O.N. Papadopoulos, E. Biemer, L. Kovacs. Women's quality of life and surgical long-term outcome after breast reconstruction in Poland`s Syndrome Patients [Ποιότητα ζωής και μακροχρόνια αποτελέσματα μετά από επανορθωτικές επεμβάσεις μαστού σε γυναίκες με σύνδρομο του Poland]. Journal of Women's Health, 2011;20:749-756. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 1.569 *)

N.A. Papadopulos, D. Kyriakidis, U. Schillinger, A. Totis, J. Henke, L. Kovacs, R.Ε. Horch, K.T.M. Schneider, H.-G. Machens, E. Biemer. Successful anatomic repair of fetoscopic access sites in the mid-gestational rabbit model using amnion cells engineering [Επιτυχής ανατομική αποκατάσταση των περιοχών προσέγγισης εμβρυοσκοπίας στο μοντέλο του εγκύου κουνελιού χρησιμοποιώντας βιοτεχνολογία αμνιοκυτtάρων]. In Vivo, 2010; 24:745-50. (Ερευνητική - Πειραματική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 1.159 *)

J. Schaff, N.A. Papadopulos. A new protocol for complete phalloplasty with free sensate and prelaminated osteofasciocutaneous fibula flaps: Experience in 37 patients [Ένα νέο πρωτόκολλο επεμβάσεων για πλήρη φαλλοπλαστική χρησιμοποιώντας ελεύθερους, αισθητικά νευρούμενους και προκατασκευασμένους οστεοπεριτονιακοδερμικούς κρημνούς: Μία εμπειρία σε 37 ασθενείς]. Microsurgery, 2009;29:413-419. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 1.244 *)

N.A. Papadopulos, C. Weigand, L. Kovacs, E. Biemer. The free vascularized fibular epiphyseal transfer: long-term results of wrist reconstruction in young patients [Η ελεύθερη μεταφορά αγγειούμενου περονιαίου επιφυσιακού μόσχευματος: μακροχρόνια αποτελέσματα επανόρθωσης του καρπού της χειρός σε νέους ασθενείς]. Journal of Reconstructive Microsurgery, 2009;25:3-13. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 0.642 *)

V. Mirceva, B. Jeßberger, A. Konstantinow, N.A. Papadopulos, R. Hein,  J. Ring, K. Brockow. Behandlung von Verrucae vulgares mit Dithranol-Salizylsäure-haltiger Salbe. Anwendungsbeobactung bei 30 Patienten [Αντιμετώπιση κοινών σπίλων με αλοιφή διθρανολ-σαλικυλικού οξέως. Παρατήρησεις εφαρμογής της σε 30 ασθενείς]. Aktuelle Dermatologie, 2008;34:428-432. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία)

E. Ruckhäberle, S.G. Nekolla, C. Ganter, K.T.M. Schneider, A. Peter, A. Raidt, L. Kovacs, S.J. Brockmeier, M. Schwaiger, R. Oberhoffer, N.A. Papadopulos. In-vivo intrauterine sound pressure and temperature measurements during Magnetic Resonance Imaging (1,5 T) in pregnant ewes [In-vivo Ενδομήτριες μετρήσεις της πίεσης του ήχου και της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια μαγνητικής τομογραφίας (1,5 Τ) σε προβατα κατα την εγκυημοσύνη τους]. Fetal Diagnosis and Therapy, 2008;24:203-210. (Ερευνητική - Πειραματική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 1.184 *)

N.A. Papadopulos, J. Schaff, H.-F. Zeilhofer, L. Kovacs, H. Deppe, H.-H. Horch, E. Biemer. Μandible reconstruction with free osteofasciocutaneous fibula flap: A 10 years experience [Επανόρθωση της κάτω γνάθου με ελεύθερο, οστεοπεριτονιακοδερμικό περονιαίο κρημνό]. Injury, 2008; 39:75-82. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 1.946 *)

N.A. Papadopulos, J. Schaff, E. Biemer. The use of free prelaminated and sensate osteofasciocutaneous fibula flap in phalloplasty [Η χρησιμοποίηση του ελεύθερου, προκατασκευασμένου και αισθητικά νευρούμενου οστεο-περιτονιακοδερμικού περονιαίου κρημνού στην φαλλοπλαστική]. Injury, 2008:39:62-67. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 1.946 *)

M. Grob, N.A. Papadopulos, A. Zimmermann, E. Biemer, L. Kovacs. Psychological impact of severe hand injury [Ψυχολογικός αντίκτυπος τραυματισμού χεριού βαριάς μορφής]. Journal of Hand Surgery (European Volume), 2008;33:358-362. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 0.700 *)

Ι.C. Ioannidis, Μ.A. Papadopοulos, Ν.A. Papadopulos. Muscle reconstruction of the lip in the primary surgical treatment of cleft lip: A comprehensive review [Μυϊκή επανόρθωση του χείλους στην πρώιμη χειρουργική αντιμετώπιση των χειλεο-σχιστιών: Μια ευρεία ανασκόπηση]. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση [Hellenic Orthodontic Review], 2008;11:35-53. (Ανασκόπηση)

M. Eder, A. Schneider, H. Feussner, A. Zimmermann, C. Höhnke, N.A. Papadopulos, L. Kovacs. Brustvolumenbestimmung anhand der 3-D Oberflächengeometrie - Verifizierung der Methode mit Hilfe der Kernspintomographie [Προσδιορισμός του όγκου των μαστών βασισμένος στη τρισδιάστατη γεωμετρία επιφανείας - επαλήθευση της μεθόδου με τη βοήθεια μαγνητικής τομογραφίας)]. Zeitschrift Biomedizinische Technik / Biomedical Engineering, 2008;53:112-121. (Κλινική - Ερευνητική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 0.592 *)

A. Fichter, U. Dornseifer, J. Henke, K.T.M. Schneider, L. Kovacs, E. Biemer, J. Bruner, N. S. Adzick, M. R. Harrison, N.A. Papadopulos. Fetal Spina Bifida Repair - Current Trends and Prospects of Intrauterine Neurosurgery [Θεραπεία εμβρυϊκής δισχιδής ράχης: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές της ενδομήτριας νευροχειρουργικής]. Fetal Diagnosis and Therapy, 2008;23:271-286. (Ανασκόπηση) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 1.184 *)

V. Mirceva, B. Jessberger, N.A. Papadopulos, A. Konstantinow, R. Hein, J. Ring, K. Brockow. Warzentherapie mit Anthralin-Salicylsäure-haltiger Salbe - Wirksamkeitsanalyse bei 44 Patienten [Θεραπεία δερματικών ακροχορδώνων με αλοιφή ανθραλινο-σαλικυλικού οξέως - μιά ανάλυση αποτελεσματικότητας σε 44 ασθενείς]. Aktuelle Dermatologie, 2007;33:422-427. (Ερευνητική - Πειραματική Εργασία)

Σ. Μαυρουδή, Λ. Ρεκοπούλου, Ν.A. Παπαδόπουλος, Μ.Α. Παπαδόπουλος. Αιτιολογία, ταξινόμηση, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των χειλεοϋπερωιοσχιστιών [Etiology, classification, diagnosis and treatment of cleft lip and palate]. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση [Hellenic Orthodontic Review], 2007;10:103-128. (Ανασκόπηση)

A. Rupp, U. Dornseifer, A. Fischer, W. Schmahl, K. Rodenacker, U. Jutting, P. Gais, E. Biemer, N. Papadopulos, K. Matiasek. Electrophysiologic assessment of sciatic nerve regeneration in the rat: Surrounding limb muscles feature strongly in recordings from the gastrocnemius muscle. [Ηλεκτροφυσιολογική αξιολόγηση αναγέννησης του ισχιακού νεύρου σε αρουραίο: Χαρακτηριστικά των περίγυρων μυών του κάτω άκρου έντονα στις καταγραφές από τον γαστροκνήμιο μυ]. Journal of Neuroscience Methods, 2007; 166(2):266-277. (Ερευνητική - Πειραματική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 1.884 *)

A.S. Mallik, M.A. Fichter, S. Rieder, G. Bilic, S. Stergioula, J. Henke, K.T.M. Schneider, E. Biemer, R. Zimmermann, A.H. Zisch, N.A Papadopulos. Fetoscopic closure of punctured fetal membranes with acellular human amnion plugs in a rabbit model [Εμβρυοσκοπική συρραφή των οπών εμβρυϊκών υμένων με έμβολα ανθρωπίνου αποκυτταρικοποιημένου αμνιακού υμένα στο μοντέλο του κουνελιού]. Obstetrics & Gynecology, 2007; 110(5):1121-1129. (Ερευνητική - Πειραματική Εργασία) (Περιοδικό στη λίστα PubMed, Ιmpact Factor Περιοδικού: 4.282 *)
 
A. Rupp, U. Dornseifer, K. Rodenacker, A. Fichter, U. Jütting, P. Gais, N. Papadopulos, K. Matiasek. Temporal progression and extent of the return of sensation in the foot provided by the saphenous nerve after sciatic nerve transection and repair in the rat - implications for nociceptive assessments.
 
 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
 • Επεμβάσεις Επιβεβαίωσης του Φύλου 
  (Επεμβάσεις Αλλαγής Φύλου)
 • Αισθητική Ανδρολογία και Γυναικολογία
  (Female & Male Intimate Surgery)
 • Αισθητική κ´ Λειτουργική 3D Ρινοπλαστική
 • Ενδοσκοπική Αυξητική του Στήθους
  (μασχαλιαία προσπέλαση)
 • Επεμβάσεις Μεταβαριατρικής Πλαστικής Χειρουργικής
  μετά απο σημαντική μείωση βάρους
  (Δερμολιπεκτομές)
 • Αισθητική Χειρουργική
 • Αποκατάσταση Παράλυσης Προσωπικού Νεύρου
 • Συγγενείς Ανωμαλίες Προσώπου και Άκρων
 • Χειρουργικές Επεμβάσεις Ημικρανίας

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επιστημονική Δημοσίευση στο έγκυρο διεθνές επιστημονικό Περιοδικό “Handchirurgie, Mikrochirurgie, Plastische Chirurgie"
Επιστημονική Δημοσίευση στο έγκυρο διεθνές επιστημονικό Περιοδικό “Facial Plastic Surgery"
Επιστημονική Δημοσίευση στο έγκυρο διεθνές επιστημονικό Περιοδικό "Annals of Plastic Surgery"
Προσκεκλημένος Ομιλητής στο 15ο Διαδικτυακό Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Συνέδριο Μικροχειρουργικής (15th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery - EFSM), 24-27 Ιουνίου 2021
Ανατέθηκαν στον Καθηγητή κ. Παπαδόπουλο τα καθήκοντα του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής και Μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών
info@alagifilou.gr
  Online Ραντεβού
M +30 6932 320 523 | M +49 1726 441 941
Leave this field empty
Επικοινωνία
O Καθηγητής Νικόλαος Παπαδόπουλος δέχεται μετά από ραντεβού στην Αθήνα, Αλεξανδρούπολη και στο Μόναχο

Νικόλαος Α. Παπαδόπουλος 
Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξ/πολη
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Munich Technical University,  Munich, Germany

M +30 6932 320 523 | +49 172 6441 941
info@alagifilou.gr
Ονοματεπώνυμο *
Email *
Τηλέφωνο Σταθερό
Τηλέφωνο Κινητό
Θέμα
Μήνυμα
  Online Ραντεβού
Επιθυμητή Ημερομηνία
Date Picker
Μέλος των επιστημονικών εταιρειών2018 All Rights Reserved | Όροι Χρήσης