Επεμβάσεις Μετάβασης / Aλλαγής Φύλου - Φυλομετάβαση
"Επεμβάσεις Επιβεβαίωσης του Φύλου σε Διεμφυλικούς"

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΛΟΥ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε σε αρχείο PDF τις δημοσιεύσεις που σας ενδιαφέρουν

Ι. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Papadopulos NA, Archimandritis T, Henrich G, Kovacs L, Machens HG, Klöppel M. Quality of Life Improvement Following Blepharoplasty: A Prospective Study. J Craniofac Surg. 2022 Nov 18. doi: 10.1097/SCS.0000000000009119.
 
Zimmer R, Methfessel I, Heiss L, Kovacs L, Papadopulos NA. Eating disorders: A neglected group of mental disorders in patients requesting aesthetic surgery [Διατροφικές Διαταραχές: Μια παραμελημένη ομάδα ψυχικών διαταραχών σε ασθενείς που ζητούν αισθητικές επεμβάσεις]. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2022 Feb;75(2):840-849
 
Meier AC, Papadopulos N. Lebensqualität nach geschlechtsangleichenden Operationen - eine Übersicht [Quality of life after gender reassignment surgery: an overview (Ποιότητα Ζωής μετά απο Χειρουργική Επιβεβαίωσης του Φύλου: μία Ανασκόπηση)]. Handchir Mikrochir Plast Chir. 2021 Dec;53(6):556-563
 
Papadopulos NA, Liebmann J, Kloeppel M, Henrich G, Machens HG, Staudenmaier R, Niehaus R. Quality of Life after Rhinoplasty: A Prospective Study [Ποιότητας Ζωή μετά απο Ρινοπλαστική - Μια προοπτική Μελέτη]. Facial Plast Surg. 2021 Oct;37(5):639-645
 
Papadopulos NA, Ehrenberger B, Zavlin D, Lellé JD, Henrich G, Kovacs L, Herschbach P, Machens HG, Schaff J.. Quality of Life and Satisfaction in Trans Men after Phalloplasty in a Retrospective Study [Ποιότητα Ζωής και Ικανοποίηση σε Τρανς Άνδρες μετά απο Φαλλοπλαστική σε μια αναδρομική Μελέτη]. Annals of Plastic Surgery, 2021 Jul 1;87(1):91-97

Papadopulos NA, Lellé JD, Zavlin D, Herschbach P, Henrich G, Kovacs L, Ehrenberger B, Machens HG, Schaff J. Psychological Pathologies and Sexual Orientation in Transgender Women Undergoing Gender Confirming Treatment [Ψυχολογικές Παθολογίες και Σεξουαλικός Προσανατολισμός σε Τρανs Γυναίκες που υποβάλλονται σε Επεμβάσεις Επιβεβαίωσης του Φύλου]. Annals of Plastic Surgery, 2020 Mar;84(3):312-316
 
Klöppel Μ, Rodriguez Granda S, Papadopulos NA. SMAS-Facelift in Kombination mit der Mikro-Eigenfett-Injektion [SMAS-Facelift in combination with micro-fat-injection] [Ρυτιδοπλαστική SMAS σε συνδυασμό με Μικρο-Έγχυση Αυτόλογου Λίπους]. Ästhetische Dermatoligie & Kosmetologie, 2019;06:26-29
 
Papadopulos NA, Kolassa MJ, Henrich G, Herschbach P, Kovacs L, Machens HG, Klöppel M. Quality of life following aesthetic liposuction: A prospective outcome study [Ποιότητα Ζωής μετά απο Αισθητική Λιποαναρρόφηση: Μια προοπτική Μελέτη Αποτελεσμάτων]. Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2019 Aug;72(8):1363-1372
 
Papadopulos NA, Wigand S, Kuntz N, Piringer M, Machens HG, Klüter H, Bieback K, Karagianni M. The Impact of Harvesting Systems and Donor Characteristics on Viability of Nucleated Cells in Adipose Tissue: A First Step Towards a Manufacturing Process [Η επίδραση των Συστημάτων Συγκομιδής και των Χαρακτηριστικών των Δωρητών στη Βιωσιμότητα των Πυρηνικών Κυττάρων στο Λιπώδη Ιστό: Ένα πρώτο Bήμα προς μια Διαδικασία Παραγωγής. J Craniofac Surg. 2019;30:716-720
 
Papadopulos NA, Meier AC, Henrich G, Herschbach P, Kovacs L, Machens HG, Klöppel M. Aesthetic abdominoplasty has a positive impact on quality of life prospectively [Η αισθητική κοιλιοπλαστική έχει θετική επίδραση στην ποιότητα ζωής προοπτικά].  Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2019 May;72(5):813-820
 
Zavlin D, Wassersug RJ, Chegireddy V, Schaff J, Papadopulos NA. Age-Related Differences for Male-to-Female Transgender Patients Undergoing Gender-Affirming Surgery [Διαφορές σχετιζόμενες με την ηλικία σε απο Άνδρα σε Γυναίκα Διαφυλικούς Ασθενείς που υποβάλλονται σε Επεμβάσεις Eπιβεβαίωσης Φύλου]. Sexual Medicine, 2019;7(1):86-93.
 
Papadopulos NA, Hodbod M, Henrich G, Kovacs L, Papadopoulos O, Herschbach P, Machens HG. The Effect of Blepharoplasty on Our Patient's Quality of Life, Emotional Stability, and Self-Esteem [Τα Αποτελέσματα της Βλεφαροπλαστικής στη Ποιότητας Ζωή, Συναισθηματική Σταθερότητα και Αυτοεκτίμηση των Ασθενών μας]. J Craniofacial Surgery, 2019;30:377–383.
 
D. Zavlin, J. Schaff, J.D. Lellé, K.T. Jubbal, P. Herschbach, G. Henrich, B. Ehrenberger, L. Kovacs, H.G. Machens, N.A. Papadopulos. Male-to-Female Sex Reassignment Surgery using the Combined Vaginoplasty Technique: Satisfaction of Transgender Patients with Aesthetic, Functional, and Sexual Outcomes [Επεμβάσεις Eπαναπροσδιορισμού Φύλου απο Άνδρα σε Γυναίκα με τη Συνδυαστική Τεχνική Κολποπλαστικής: Ικανοποίηση των Διεμφυλικών Ασθενών με τα Αισθητικά, Λειτουργικά και Σεξουαλικά αποτελέσματα Αποτελέσματα]. Aesthetic Plastic Surgery, 2018 Feb;42(1):178-187.
 
N.A. Papadopulos and D. Zavlin. Response to: Terminology in Transgender Patient Care [Απάντηση στο: Ορολογία στη Φροντίδα των Διαφυλικών Ασθενών]. Plastic and Reconstructive Surgery, 2018;141(2):318e-319e.
 
R. Niehaus, D. Kyriakidis, G. Henrich,  L. Kovacs,  O.N. Papadopulos, H.-G. Machens,  P. Herschbach, N.A. Papadopulos. Quality of life - changes after Rhinoplasty [Ποιότητας Ζωή - Αλλαγές μετά απο Ρινοπλαστική]. Facial Plastic Surgery, 2017;33(5):530-536.

N.A. Papadopulos, D. Zavlin, J.D Lellé, P. Herschbach, G. Henrich,  L. Kovacs,  H.-G. Machens,  J. Schaff. Male-to-Female Sex Reassignment Surgery Using the Combined Technique Leads to Increased Quality of Life in a Prospective Study [Επεμβάσεις Eπαναπροσδιορισμού Φύλου απο Άνδρα σε Γυναίκα με τη Συνδυαστική Τεχνική οδηγούν σε βελτίωση της Ποιότητας Ζωής σε μια Προοπτική Μελέτη]. Plastic and Reconstructive Surgery, 2017;140(2):286-294 

N.A. Papadopulos, D. Zavlin, J.D Lellé, P. Herschbach, G. Henrich,  L. Kovacs,  H.-G. Machens,  J. Schaff. Surgical Outcome and Patient Satisfaction after Male-to-Female Sex Reassignment Surgery Using the Combined Vaginoplasty Technique in a Prospective Study [Χειρουργικά Αποτελέσματα και Ικανοποίηση των Ασθενών μετα απο Επεμβάσεις Eπαναπροσδιορισμού Φύλου απο Άνδρα σε Γυναίκα με τη Συνδυαστική Τεχνική Κολποπλαστικής σε μια Προοπτική Μελέτη]. Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2017;70(10): 1483-1492.

N.A. Papadopulos, J.D Lellé, D. Zavlin, P. Herschbach, G. Henrich,  L. Kovacs,  Β.  Ehrenberger, A.-K. Kluger, H.-G. Machens,  J. Schaff. Quality of Life and Patient Satisfaction Following Male-to-Female Sex Reassignment Surgery [Ποιότητα Ζωής και Ικανοποίηση των Ασθενών μετα απο Επεμβάσεις Eπαναπροσδιορισμού Φύλου απο Άνδρα σε Γυναίκα]. Journal of Sexual Medicine, 2017;14(5):721-730. 
 
N.A. Papadopulos, A. Totis, D. Kiriakidis, M. Mavroudis, G. Henrich, O. Papadopoulos, L. Kovacs, P. Herschbach, H.-G. Machens, E. Biemer. Quality of life, personality changes, self esteem, and emotional stability after breast augmentation [Ποιότητα Ζωής, αλλαγές στην Προσωπικότητα, την Αυτοεκτίμηση, και τη Συναισθηματική Σταθερότητα μετά απο Αυξητική Μαστού]. European Journal of Plastic Surgery, 2014;37(9):479-488 

Η. Pototschnig, J. Schaff, L. Kovacs, E. Biemer, N.A. Papadopulos. The free osteofasciocutaneous fibula flap: Clinical applications and surgical considerations [Ο Ελεύθερος Οστεοπεριτονιακοδερμικός Κρημνός της Περόνης: Κλινικές Εφαρμογές και Χειρουργικές Εκτιμήσεις].  Injury, 2013;44:366–369. 

S. Morath, Ν. Papadopulos, J. Schaff. Operatives Management und Techniken der Mastektomie bei Frau- zu- Mann Transsexuellen [Επεμβατική αντιμετώπιση και τεχνικές μαστεκτομής σε από γυναίκα-σε-άνδρα διεμφυλικά άτομα]. Handchirurgie, Mikrochirurgie, Plastische Chirurgie, 2011;43:232-239. 

Ν. Papadopulos, J. Schaff. Διευθυντές Σύνταξης (guest co-editors) του ειδικού τεύχους του περιοδικού με τίτλο: "Angleichungsoperationen bei Transsexualismus [Επεμβάσεις αλλαγής φύλου σε διεμφυλικά άτομα]". Handchirurgie, Mikrochirurgie, Plastische Chirurgie, 2011;43:207. 

J. Schaff, N.A. Papadopulos. A new protocol for complete phalloplasty with free sensate and prelaminated osteofasciocutaneous fibula flaps: Experience in 37 patients [Ένα νέο πρωτόκολλο επεμβάσεων για πλήρη φαλλοπλαστική χρησιμοποιώντας ελεύθερους, αισθητικά νευρούμενους και προκατασκευασμένους οστεοπεριτονιακοδερμικούς κρημνούς: Μία εμπειρία σε 37 ασθενείς]. Microsurgery, 2009;29:413-419. 

N.A. Papadopulos, J. Schaff, E. Biemer. The use of free prelaminated and sensate osteofasciocutaneous fibula flap in phalloplasty [Η χρησιμοποίηση του ελεύθερου, προκατασκευασμένου και αισθητικά νευρούμενου οστεο-περιτονιακοδερμικού περονιαίου κρημνού στην φαλλοπλαστική]. Injury, 2008:39:62-67. 

N.A. Papadopulos, L. Kovacs, S. Krammer, P. Herschbach, G. Henrich, E. Biemer. Quality of life following Aesthetic Plastic Surgery: A prospective study [Ποιότητα ζωής σε ασθενείς μετά από Αισθητική Πλαστική Χειρουργική: Μια προοπτική μελέτη]. Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2007;60:915-921. 

A. Zimmermann, R. Zimmer, L. Kovacs, S. Einödshofer, P. Herschbach, G. Henrich, W. Tunner, E. Biemer, N.A. Papadopulos. Lebenszufriedenheit transsexueller Patienten nach geschlechtsangleichenden Operationen [Ικανοποίηση ζωής διεμφυλικών ασθενών μετά απο επεμβάσεις αλλαγής φύλου]. Der Chirurg, 2006;77:432-438. 

Ν.A. Papadopulos, J. Schaff, H. Bucher, R. Groener, M. Geishauser and E. Biemer. The donor-site morbidity following harvesting of free osteofascio-cutaneous fibula flaps with extended skin island [Η νοσηρότητα της δότριας περιοχής μετά από χρήση ελεύθερων οστεοπεριτονιακοδερμικών περονιαίων κρημνών με εκτεταμένη δερμική νησίδα]. Annals of Plastic Surgery, 2002;49(2):138-144. 

Ν.A. Papadopulos, J. Schaff, E. Biemer. Long-term fate of the bony component in neophallus construction with free osteofasciocutaneous forearm or fibula flap in 18 female-to-male transsexuals [Μακροχρόνια αποτελέσματα του οστικού στοιχείου στη δημιουργία πέους με ελεύθερο οστεοπεριτονιακοδερμικό κερκιδικό ή περονιαίο κρημνό σε 18 από γυναίκα-σε-άνδρα διεμφυλικά άτομα]. Plastic and Reconstructive Surgery, 2002;109(3): 1025-1030, Συζήτηση 1031-1032. 

Ν.A. Papadopulos, J. Schaff, E. Biemer. Usefulness of free sensate osteofasciocutaneous forearm and fibula flaps for neophallus construction [Η χρησιμότητα των ελεύθερων, αισθητικά νευρούμενων, οστεοπεριτονιακο-δερμικών κερκιδικών και περονιαίων κρημνών για την δημιουργία πέους]. Journal of Reconstructive Microsurgery, 2001;17(6):407-412.
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
 • Επεμβάσεις Επιβεβαίωσης του Φύλου 
  (Επεμβάσεις Αλλαγής Φύλου)
 • Αισθητική Ανδρολογία και Γυναικολογία
  (Female & Male Intimate Surgery)
 • Αισθητική κ´ Λειτουργική 3D Ρινοπλαστική
 • Ενδοσκοπική Αυξητική του Στήθους
  (μασχαλιαία προσπέλαση)
 • Επεμβάσεις Μεταβαριατρικής Πλαστικής Χειρουργικής
  μετά απο σημαντική μείωση βάρους
  (Δερμολιπεκτομές)
 • Αισθητική Χειρουργική

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρόεδρος στη Στρογγυλή Τράπεζα 8 "Πύελος, Περίνεο, Φύλο" του επόμενου Συνεδρίου της EURAPS στην Αθήνα, 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2024
Προσκεκλημένος Εισηγητής στο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Ψυχοσεξουαλικές Δυσλειτουργίες, Αναγνώριση και Αντιμετώπιση», Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Ε.Κ.Π.Α., Τετάρτη 22 Μαΐου 2024
Ψηφίστηκε ο νέος Νόμος για την Αυτοδιάθεση στη Γερμανία!
Προσκεκλημένος Ομιλητής στο 16th European Congress of Paediatric and Adolescent Gynaecology “EURAPAG 2024” (Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παιδιατρικής και Εφηβικής Γυναικολογίας), Θεσσαλονίκη, 5 έως 8 Ιουνίου 2024
Προσκεκλημένος Ομιλητής στο 31ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής “HAOMS 2024”, Αθήνα 26 έως 27 Ιανουαρίου 2024
info@alagifilou.gr
  Online Ραντεβού
M +30 6932 320 523 | M +49 1726 441 941
Leave this field empty
Επικοινωνία
O Καθηγητής Νικόλαος Παπαδόπουλος δέχεται μετά από ραντεβού στην Αθήνα, Αλεξανδρούπολη και το Μόναχο

 

Νικόλαος Α. Παπαδόπουλος 

Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξ/πολη
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Munich Technical University,  Munich, Germany

M +30 6932 320 523 | +49 172 6441 941
info@alagifilou.gr

Ονοματεπώνυμο *
Email *
Τηλέφωνο Σταθερό
Τηλέφωνο Κινητό
Θέμα
Μήνυμα
  Online Ραντεβού
Επιθυμητή Ημερομηνία
Date Picker
Μέλος των επιστημονικών εταιρειών2023 All Rights Reserved | Όροι Χρήσης